Kompetencie orgánov obce

11.05.2015 20:13

                Ako občan si nemôžem nevšimnúť mylné vnímanie kompetencií našich orgánov obce niektorými obyvateľmi. Veľakrát sa orgánom obce pripisujú práva a povinnosti, ktoré sú mylne interpretované a nesprávne chápané. Čo sú však tie orgány? V predchádzajúcom článku sme si uviedli, že obec pri riadení vychádza najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Zákon medzi orgány obce, ktoré musia byť zriadené zaraďuje obecné zastupiteľstvo, starostu, hlavného kontrolóra a ostatné ako obecnú políciu, obecný úrad, komisie a obecnú radu, ktoré môžu byť zriadené.

                V našej obci máme niekoľko komisií. Ich jednotliví členovia sú menovite uvedení na stránke obce a menovaní pre celé funkčné obdobie. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, pričom jeden z nich vystupuje ako predseda a aktívnych občanov. Úlohy a zloženie komisie vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členstvo v komisii je pre občanov, ktorí nie sú poslancami, bezplatné a vykonávajú jednotlivé činnosti a aktivity z vlastného presvedčenia, s cieľom urobiť niečo pre svoju obec.

                Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu, ktorá je zložená z jednej tretiny poslancov obecného zastupiteľstva. Plní funkciu poradného orgánu starostu a je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom.

                Hlavný kontrolór by mal pôsobiť ako nestranná osoba, i keď  je zamestnancom obce a jeho úlohou je vykonávať kontrolnú činnosť. V niektorých obciach je práve tento vzťah zamestnanca a zároveň kontrolóra obce zneužívaný, pretože rôznym ovplyvňovaním hlavného kontrolóra môže dôjsť k úprave a „prehliadnutiu“ chyby, z dôvodu udržania si vlastnej pozície.

                V minulom roku sme si ako občania mohli uplatniť svoje právo a zvoliť si svojich 9 zástupcov do obecného zastupiteľstva a štatutárneho zástupcu – starostu. Starosta môže na základe zákona o obecnom zriadení rozhodovať o našich právach a povinnostiach. Nie je možné nespomenúť, že v týchto voľbách sme si mali naozaj z čoho vyberať. Aké však majú naši zástupcovia kompetencie? Často krát počúvam, že starosta nám zobral peniaze a my nemáme z čoho robiť to alebo tamto. Pozrime sa však na to, čo náš štatutárny zástupca robiť môže: zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo; vykonávať obecnú správu; zastupovať obec navonok; vydávať pracovný a organizačný poriadok obecného úradu a rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Naopak obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a to: určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu; schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny; rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane; vyhlasuje miestne referendum; uznáša sa na nariadeniach; volí a odvoláva hlavného kontrolóra; schvaľuje štatút obce; udeľuje čestné občianstvo a ustanovuje erb obce, ceny a obecné vyznamenania. Z nasledujúceho vyplýva, že o prideľovaní finančných prostriedkov nerozhoduje jednotlivec ale skupina, v tomto prípade skupina poslancov obecného zastupiteľstva.

                Ako občania máme právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a vyjadrovať sa k jednotlivým bodom rokovania. Obec Pata najnovšie ponúka možnosť zasielania najnovších informácií priamo do e-mailovej schránky.

                V nasledujúcom článku si popíšeme právo podávania petícií a sťažností.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: