Relizácia projektu Dôkazy z miesta činu

18.02.2016 12:23

            Projekt sme realizovali so žiakmi 9. ročníkov ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi počas 1 teoretickej hodiny a 1 praktickej hodiny. Pre hlbšie pochopenie danej problematiky by sme odporúčali zvýšiť počet praktických hodín na 2 pre každú triedu alebo realizovať experimenty počas chemických krúžkov.

             Na začiatku prvej vyučovacej hodiny sme žiakov požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka a prezentovali sme teoretickú časť témy Dôkazy z miesta činu. Napriek tomu, že spôsob podania témy bol prispôsobený veku žiakov, stavili sme na zaujímavosť a pútavosť, žiaci sa počas hodiny zapájali len minimálne. Nevedeli reagovať na otázky týkajúce sa prírodných vied a ich využitia v praktickom živote. Vo všetkých triedach sme následne položili otázku týkajúcu sa ich prípadného záujmu o štúdium prírodných vied na stredných školách a budúceho pôsobenia v tejto oblasti. Z odpovedí žiakov vyplynulo, že táto oblasť je pre nich nezaujímavá, finančne nemotivujúca a vízia stáleho vzdelávania ich odrádza. Prítomní učitelia vyučujúci fyziku a chémiu nám ich nezáujem počas vyučovacích hodín potvrdili.

            Začiatok praktickej časti hodiny sme začali navodením príbehu spáchania trestného činu vraždy. Žiakom sme kládli otázky o dôkazoch nachádzajúcich sa na mieste činu, ktoré nadväzovali na predchádzajúcu teoretickú hodinu. Žiaci  dostali pracovné listy s presným postupom uskutočnenia experimentu, do ktorých dopĺňali výsledky svojich pozorovaní. Súčasťou pracovného listu venovaného daktyloskopii bola podnetná úloha na zaradenie odobratého odtlačku do daktyloskopickej skupiny.

            Realizovali sme tri žiacke experimenty a jeden demonštračný experiment. V rámci žiackych experimentov to bola analýza krvných stôp, neviditeľný odkaz na papieri a odoberanie neviditeľných daktyloskopických odtlačkov zanechaných na sklenených nádobách. V rámci demonštračného pokusu sme realizovali plameňovú skúšku s alkalickými kovmi.

            Počas celého výskumného procesu boli žiaci priebežne usmerňovaní, pričom sme kládli dôraz na ich samostatnú bádateľskú činnosť. Najväčší záujem u žiakov vzbudilo skúmanie vzoriek, z ktorých mali žiaci, najskôr za použitia svojich zmyslov (čuch, zrak) a následne pomocou experimentu zistiť, vzorku krvi. Väčšia časť hodiny bola venovaná odoberaniu daktyloskopických odtlačkov zo sklenených nádob a ich skúmanie. V triede počas vyučovacej hodiny panoval „čulý“ pracovný ruch.

            V závere hodiny sme si spoločne prešli ciele jednotlivých experimentov a ich naplnenie. Vyriešili sme modelovú situáciu trestného činu a nadobudnuté vedomosti žiakov sme v závere praktickej hodiny overili dotazníkom (rovnakým aký vypĺňali na začiatku prvej teoretickej hodiny).

Za možnosť projekt realizovať ďakujeme vyučujúcej Mgr. Eve Hanusovej zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi.

Projekt je súčasťou rigoróznej práce VYUŽITIE KRIMINALISTICKÝCH TECHNÍK A FORENZNEJ CHÉMIE NA ZATRAKTÍVNENIE HODÍN CHÉMIE V RÁMCI NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: