Všeobecne záväzné nariadenia obce

11.01.2015 19:19

V prvom článku sme sa venovali problematike znalosti a orientácie v zákonoch, ich uplatňovaním a členením. Dnes si vysvetlíme tvorbu a význam všeobecne záväzných nariadení obce („ďalej len VZN“).

Keďže hovoríme o obci, je nevyhnutné aj chápanie tohto pojmu na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení a doplnení neskorších predpisov. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Pod samosprávou chápeme rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetkom. Základnou úlohou obce je všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov.

Obec môže vo veciach samosprávy vydávať dva druhy nariadení. Nariadenia vydávané pri plnení úloh samosprávy, na ktoré nie je potrebné splnomocnenie v zákone, pretože ich splnomocňuje priamo Ústava Slovenskej republiky a nariadenia vydávané pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, ktoré musia byť v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ale na rozdiel od predchádzajúcich sa vyžaduje splnomocnenie v zákone.

Skôr ako začne obecné zastupiteľstvo rokovanie o návrhu nariadenia, zverejní jeho návrh na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Niektoré obce zverejňujú návrhy nariadení aj na svojej internetovej stránke. K návrhu sa počas tejto lehoty môže vyjadriť fyzická aj právnická osoba, a uplatniť svoje pripomienky v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou chápeme návrh nového textu, úprava textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienky vyhodnocuje navrhovateľ nariadenia s komisiou, ktorá môže, ale aj nemusí byť zriadená.

V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia a odstraňovania následkov živelnej pohromy  sa 15 dňová lehota nemusí dodržať.

Ak bolo nariadenie prijaté, vyhlasuje sa vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia, pričom nariadenie môže mať uvedený aj neskorší dátum účinnosti. Obdobne ako zákony, tak aj VZN majú svoje číselné označenie a názov, napr. VZN Mesta Sereď č. 5/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov na území Mesta Sereď. Mestské zastupiteľstvo toto VZN schválilo dňa 15.4.2014 s účinnosťou od 1.5.2014.

Viaceré mestá na svojich stránkach zverejňujú okrem VZN aj legislatívne pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta. Materiál obsahuje a vysvetľuje spôsob formulácie základných ustanovení; pravidlá tvorby VZN; prípravu, prerokovanie a vyhlásenie VZN; novelizáciu a republikáciu VZN a záverečné ustanovenia.

V nasledujúcom článku si priblížime jednotlivé orgány obce.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: