Zvýšme si naše právne vedomie

21.08.2014 20:33

Znalosť a orientácia v zákonoch je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nášho života, preto sa Vám budem snažiť priniesť v niekoľkých článkoch základné informácie týkajúce sa tejto rozsiahlej problematiky.

S uplatňovaním zákonov sa stretávame v každodennom živote, napr. pri kúpe potravín (zákon o ochrane spotrebiteľa), spaľovaní odpadov na záhradách (zákon o odpadoch), odcudzení majetku (zákon o priestupkoch), nepripútaní sa v osobnom vozidle (zákon o cestnej premávke), ublíženie na zdraví (Trestný zákon), povinnosti vyplývajúce pre chovateľov psov (zákon o psoch). Je preto nevyhnutné, aby sme sa v jednotlivých zákonoch vedeli orientovať, nájsť si v nich všetko, čo potrebujeme a poznali svoje práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Na území Slovenskej republiky je v platnosti množstvo zákonov, preto sa nám naskytuje otázka: „Ako rozlíšiť jednotlivé zákony?“  Zákony odlišujeme nie len podľa ich názvu, ale predovšetkým podľa číselného znaku. Tým znakom je číslo zákona a rok jeho zapísania do Zbierky zákonov. Ak bol zákon zapísaný do Zbierky zákonov pred rokom 1993, používa sa za číslom zákona skratka Zb. a ak po roku 1993 skratka Z. z., napr. zákon o priestupkoch má označenie č. 372/1990 Zb., zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z., zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z., zákon o obecnom zriadení 369/1990 Zb.

Zákony sa na základe aktuálnej situácie či potrebe dopĺňajú, menia, rušia alebo nahrádzajú novými. Aktuálny zákon s doplnenými, vloženými a odstránenými ustanoveniami býva označený ako rekodifikovaný, v skratke rek. a tieto časti sú v právnom predpise farebne odlíšené. Príkladom rekodifikovaného zákona je zákon o priestupkoch, ktorý bol od roku 1990 rekodifikovaný 83x.

Na začiatku zákona je nám poskytnutá informácia o autorovi zákona (napr. NR SR); platnosti a účinnosti zákona; čísle a strane uverejneného zákona v Zbierke zákonov; nadradenosti zákona nad iným právnym predpisom; vyhľadanie zmien v iných právnych predpisoch; rušení, zmene a doplnení časti predpisov; oblasti práva, do ktorej zákon spadá (napr. Správne právo). Platnosť znamená, že zákon existuje, je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, ale ešte nie je záväzný, teda sa podľa neho neriadime. Naopak dňom účinnosti je zákon záväzný a je povinnosťou sa ním riadiť. Zákon nadobúda účinnosť spravidla 15. dňom od vyhlásenia v Zbierke zákonov, neskorším dňom uvedeným v zákone alebo skorším ako 15. dňom, najskôr však súčasne s platnosťou.  

Spravidla je zákon členený na tri časti. V prvej všeobecnej časti sú definované základné pojmy, v druhej osobitnej časti problematika týkajúca sa daného zákona a v tretej časti je stanovená výška sankcií. Nie je to však vždy pravidlom. Napríklad zákon o priestupkoch sa člení na 3 časti, pričom v prvej sú všeobecné pojmy, druhá časť definuje priestupky (napr. priestupky proti poriadku v správe, priestupky na úseku zdravotníctva), pričom priamo stanovuje výšku pokuty a druh sankcie, a tretia časť pojednáva o konaní o priestupkoch.

Pre vyhľadávanie aktuálnych znení zákonov je možné využiť množstvo internetových stránok, napr. www.jaspi.gov.sk, www.zakonypreludi.sk, www.epi.sk, www.zbierka.sk.

V nasledujúcom článku si priblížime vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcou.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: