Informácie o nás

 

Názov občianskeho združenia

Občianske združenie - Prevenciou proti kriminalite (OZ PPK)

Poslanie občianskeho združenia

OZ PPK je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorých zámerom je plnenie hlavných cieľov združenia:

 • podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a osvetovú činnosť;
 • zvyšovať gramotnosť;
 • prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti;
 • zvyšovanie právneho vedomia občanov;
 • ochrana a tvorba životného prostredia;

realizáciou:

 • spoločenských aktivít a výchovno-vzdelávacích aktivít;
 • voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu;
 • publikovaním informácií na internetovej stránke;
 • poskytovaním relevantných poznatkov publikačnou činnosťou;
 • prednášok na školách;
 • získavaním prostriedkov na uskutočňovanie cieľov združenia;
 • účasťou na konaniach pred štátnymi orgánmi;
 • vzdelávaním občanov, organizovanie školení;
 • vykonávaním podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.

 

Projekty, ktoré realizujeme v roku 2017

V rámci projektu "Všetci sme si rovní", na ktorý nám poskytlo dotáciu mesto Sereď, budeme realizovať nasledujúce aktivity:

 • výchovno-vzdelávaci materiál určený pre deti v materských školách a žiakov 1. stupňa základných škôl v oblasti skvalitňovania prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a predchádzaniu radikalizácie a extrémizmu;
 • výchovno-preventívne programy pre najmenšie deti v materských školách a materských centrách, preventívno-výchovné programy pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

 

Projekty, ktoré realizujeme v roku 2016

V rámci projektu "Spolu k prevencii", na ktorý nám poskytla dotáciu obec Pata, budeme realizovať nasledujúce aktivity:

 • realizácia Dňa detí pri príležitosti MDD. Program bude venovaný nie len mladistvým a maloletým osobám, ale všetkým, ktorí majú radi zábavu a chcú sa aj niečo nové dozvedieť;
 • výchovno-preventívne programy pre najmenšie deti v materských školách a materských centrách, preventívno-výchovné programy pre 1. a 2. stupeň základných škôl;
 • rozšírenie nášho dopravného ihriska o dopravné značky, dopravné prostriedky a i.

 

V rámci projektu "Poznajme seba i ostatných", na ktorý nám poskylo dotáciu mesto Sereď, budeme realizovať nasledujúce aktivity:

 • výchovno-vzdelávaci materiál určený pre deti v materských školách a žiakov 1. stupňa základných škôl;
 • 3. ročník konferencie Umením proti násiliu, ktorej hlavnou úlohou bude rozšíriť vedomie o násilí páchanom v našom okolí alebo priamo na nás. Cieľom je zapojenie aj detí zo sociálne slabších rodín;
 • rozšírenie webovej stránk www.prevenciouprotikriminalite.sk.

 

Projekty, ktoré sme realizovali v roku 2015

V rámci projektu "Nauč sa chrániť seba aj svojich blízkych", na ktorý nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bude vytvorená:

 • Ilustrovaná výchovno-vzdelávacia maľovanka určená pre deti v materských školách.

Názov účelu dotácie je podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa  § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

V rámci projektu "Spolu k prevencii", na ktorý nám poskylo dotáciu mesto Sereď, budeme realizovať nasledujúce aktivity:

 • vytvorenie Ilustrovanej výchovno-vzdelávacej maľovanky, ktorá bude určená pre deti v materských školách a žiakov prvých ročníkov základných škôl. Námety budú spracované tak, aby boli adekvátne prispôsobené potrebám a rozvoju detí daného veku;
 • konferencia Umením proti násiliu, ktorej hlavnou úlohou bude rozšíriť vedomie o násilí páchanom v našom okolí alebo priamo na nás. Cieľom je zapojenie aj detí zo sociálne slabších rodín;
 • prednášková činnosť a spolupráca na realizácií rôznych akcií.

V rámci projektu "Učme sa hrou", na ktorý nám poskytla dotáciu obec Pata, budeme realizovať nasledujúce aktivity:

 • realizácia Dňa detí pri príležitosti MDD. Program bude venovaný nie len mladistvým a maloletým osobám, ale všetkým, ktorí majú radi zábavu a chcú sa aj niečo nové dozvedieť;
 • letná škola (týždenný alebo denný tábor) realizovaná vo forme výletov, hier, vzdelávania, prezentácií na vybranú tematiku; zapojením rôznych organizácii a subjektov;
 • výchovno-preventívne programy pre najmenšie deti v materských školách a materských centrách, preventívno-výchovné programy pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

Projekty, ktoré sme zrealizovali v roku 2014

Momentálne realizujeme časť projektu "Poď, spolu sa to naučíme", na ktorý nám poskytlo dotáciu mesto Sereď a časť projektu "Poď, spolu to dokážeme", na ktoré nám poskytola dotáciu obec Pata.

Projekt "Poď, spolu sa to naučíme" zahŕňa:

 • vytvorenie Infoportálu OZ Prevenciou proti kriminalite, ktorá bude nosnou časťou OZ PPK. Infoportál bude slúžiť ako komunikačný kanál medzi OZ PPK a občanmi SR, na informovanie a preventívne pôsobenie na širokú verejnosť formou uverejňovania príspevkov; poskytovania zákaldných informácii týkajúcich sa činnosti OZ; informovaním o plánovaných aktivitách; realizovaných aktivitách; fotodokumentáciou z realizovaných akcií; užitočnými odkazmi; vyhlásenými súťažami, ai.

Súčasťou Infoportálu bude aj právna poradňa zameraná predovšetkým na pomoc mladistvým a maloletým osobám.

 • konferenciu Umením proti násiliu, ktorá bude zameraná na šírenie vedomia o násilí páchanom v našom okolí alebo priamo na nás formou prezentácie prác žiakov a študentov. Cieľom je zapojenie detí so sociálne slabších rodín, prišom vyústením konferencie bude odovzdanie cien najlepším a najzaujímavejším prácam.

Projekt "Poď, spolu to dokážeme" zahŕňa:

 • realizáciu dopravno-bezpečnostných programov, ktoré zahřňajú kúpu detského dopravného ihriska;
 • výchovno-preventívne programy pre najmenšie deti v materských školách a materských centrách, preventívno-výchovné programy pre 1. a 2. stupeň základných škôl;
 • realizácia Dňa detí pri príležitosti MDD. Program bude venovaný nie len mladistvým a maloletým osobám, ale všetkým, ktorí majú radi zábavu a chcú sa aj niečo nové dozvedieť.

Prínos projektov do budúcnosti

 • posilnenie schopnosti správne sa rozhodnúť a správať sa zodpovedne,
 • posilnenie právneho vedomia,
 • prevzatie zodpovednosti za svoje správanie,
 • osvojenie bezpečnostných návykov.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: