Dopravná výchova

Zo základmi cestnej premávky sú deti oboznamované od svojich rodičov už od malička, vysvetľujú im, že sú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy.

Rodičia deti učia ako sa správať na ceste, ako prechádzať cez priechod pre chodcov alebo čo všetko musí obsahovať bicykel.  Najviac vedomostí v tejto tematike však nadobúdajú prostredníctvom pedagógov v školách. Ich úlohou je postupná príprava detí na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodci alebo cyklisti a prehľad základných dopravných značiek. Výchova sa uskutočňuje v školách a na dopravných ihriskách:

 

- Galanta: www.terkar.sk

- Trnava: www.rmjet.sk

- Nitra: www.mspnitra.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "MŠVVaŠ") v nadväznosti na vstup SR do EÚ začalo riešiť problematiku zvyšovania bezpečnosti žiakov základných škôl v premávke na pozemných komunikáciách až v roku 2005, kedy vznikla Rada vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky. V tejto súvislosti bola vypracovaná Koncepcia rozvoja dopravných ihrísk vrátane možnosti ich aktivácie s ohľadom na Národný plán na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Dňa 14.12.2011 uznesením č. 798 vláda SR schválila Stratégiu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR v rokoch 2011 až 2020.

Dopravná nehodovosť, ako uvádza MŠVVaŠ, je považovaná za problém s výraznými ekonomickými a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Preto cieľom všetkých členských štátov Európskej únie bolo do roku 2010 znížiť dopravnú nehodovosť o 50 % a do roku 2020 o ďalších 50 % v porovnaní s rokom 2010. Základným dokumentom na uskutočnenie uvedeného cieľa je Európska charta bezpečnosti cestnej premávky. Viac o charte nájdete na stránke www.erscharter.eu.

Osnovy každého ročníka tak pozostávajú z troch častí, pričom obsah učiva sa v jednotlivých ročníkoch cyklicky rozširuje k stanovenému cieľu.

Učebné osnovy dopravnej výchovy pre 1. - 9. ročník ZŠ.pdf

 

Okrem pozitív má cestná premávka veľa záporných stránok, pretože pri dopravných nehodách je neúmerný počet účastníkov v mladšom a staršom školskom veku. Najohrozenejšou skupinou sú deti vo veku od 5 do 9 rokov, správajú sa v porovnaní s dospelými impulzívne, nevšímavo, nevedia odhadnúť vzdialenosť, majú znížené zorné pole a nedostatočnú motorickú koordináciu. Viac o tejto problematike je zaujímavou formou spolu s obrázkami uvedené na odkaze: www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=67.

Je však vhodné spomenúť, že dôležitým okamihom, ktorý môže rozhodnúť o bezpečnosti detí ako účastníkov cestnej premávky, je ich viditeľnosť, ktorá sa dá zabezpečiť voľne dostupnými reflexnými prvkami (prívesky, pásiky, ai.) a farebným oblečením.

Vodiči motorových vozidiel zaregistrujú reflexné prvky na oblečení pri dopade svetla z reflektorov motorových vozidiel do vzdialenosti asi 200 metrov, čo je vzdialenosť, kedy je vodič schopný reagovať a odvrátiť tak hroziace nebezpečenstvo.

 

Poznáme 6 zásad bezpečného pohybu detí v cestnej premávke:

  1. Nikdy nenechávajte dieťa samé bez dozoru.
  2. Zabezpečte, aby malo dieťa na sebe reflexné prvky, alebo farebné oblečenie a pri bicyklovaní alebo korčulovaní chrániče nôh a rúk.
  3. Pri prechode cez priechod pre chodcov ich naučte, aby najskôr zastali a rozhliadli sa na obe strany (radšej dva krát a viac).
  4. Po chodníku, ceste a priechode pre chodcov sa chodí po pravej strane. Po chodníku a priechode pre chodcov sa nejazdí na bicykli.
  5. Pri jazde na bicykli majú deti používať ochrannú prilbu, či je v obci, alebo mimo nej. Podmienky povinnej a nepovinnej výbavy bicykla ustanovuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení a doplnení neskorších predpisov avyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení a doplnení neskorších predpisov.
  6. Naučte dieťa základné dopravné značky, napr. Stoj, daj prednosť v jazde!; Daj prednosť v jazde; Priechod pre chodcov; Hlavná cesta; Železničné priecestie bez závor/so závorami; a i.

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: