Drogy a trestná zodpovednosť

Problematika drog je v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálnou témou. Rozvojom masovokomunikačných prostriedkov nám reklama posúva pomyselné hranice, čím si mladí ľudia upravujú názor na užívanie legálnych drog, ktoré by sa za normálnych okolností nepovažovali za drogy. Na Slovensku medzi ne možno zaradiť alkohol, tabak, kofeín a lieky, ktorých predávkovanie môže taktiež spôsobiť vážne zdravotné problémy a dokonca smrť. Legálne drogy sa berú ako normálna súčasť života a povedzme si, že väčšina dospelých ľudí začína prechod cez túto pomyselnú hranicu aj do určitej miery akceptovať. Nie vždy však adolescenti zostávajú len pri konzumácii legálnych drog, v určitom okamžiku života sa dajú aj na cestu iného poznávania, kde sa dostávajú do styku s nelegálnymi drogami. Preto je na mieste, aby sa o problematike nelegálnych drog neustále rozprávalo, riešili sa dôvody, prečo k ich užívaniu dochádza, a ako by bolo možné ich užívaniu zamedziť, resp. zabrániť.

Nie každé experimentovanie s nelegálnymi drogami musí automaticky prerásť do závislosti. Mladistvých a maloletých možno rozdeliť do troch skupín. Prvou skupinou sú mladí ľudia, ktorí sa do teraz nedostali do styku s drogou, alebo nemali záujem o experimentovanie s ňou; druhou sú takí, ktorí drogu vyskúšali, ale ich experimentovanie neprerástlo do závislosti a do tretej zaraďujeme mladých ľudí, ktorí s drogami experimentujú a ich užívanie prerástlo do závislosti. Závislosť od drogy sa začína často ako neškodné a nepravidelné zmierňovanie nepríjemných životných situácii. Závislá osoba si tento prechod neuvedomuje, nahovára si, že situáciu zvláda a dokáže s jej užívaním prestať.

Kľúčovú skupinu tvoria najmä deti, ktoré s užívaním drog začínajú vplyvom viacerých faktorov:

  • chýbajúce vzory v rodine, v škole a v spoločnosti,
  • chýbajúce teplo domova,
  • malá schopnosť riešiť vlastné problémy,
  • nízke sebavedomie a chybné sebahodnotenie,
  • znížená komunikačná zručnosť,
  • slabá schopnosť nadviazať vzťah a prežívať lásku,
  • znížená schopnosť prežívať zážitky,
  • strach z budúcnosti,
  • hľadanie vlastnej identity, tzv. „skúšanie“ roly dospelého,
  • konzumný život spoločnosti. 

Keď dôjde k zisteniu užívania drog mladistvou alebo maloletou osobu, zväčša sa jedná o marihuanu,  nemalo by dochádzať k panike, obviňovaniu a unáhlenému hodnoteniu situácie. Nie je jednoduché si zachovať chladnú hlavu, ale rozhovor s partnerom, vychovávateľom, manželom alebo inou osobou o možnom riešení, môže neskôr vo veľkej miere ovplyvniť postoj prichytenej osoby voči vám. Treba sa snažiť o otvorený rozhovor, prípadne si pozvať na sedenie osobu, ktorej prichytení dôveruje a vyjadriť jasný nesúhlas s užívaním akejkoľvek drogy. Nebojte sa prejaviť svoj strach a obavy, a následne nastoliť tzv. „tvrdú“ lásku, ktorá zahŕňa kontrolu, pomáhanie a stanovenie nových, prísnejších pravidiel.

Veľmi dôležitá je výchova dieťaťa v zdravom rodinnom prostredí s pevne stanovenými pravidlami, kde býva rodič pre dieťa pozitívnym vzorom. Nie je to však vždy možné, najmä pre to, že veľa detí nevyrastá v úplných rodinách, deti boli umiestnené v detských domovoch alebo v rodinách s náhradnými rodičmi. Vždy je však dôležité, aby bolo dieťaťu venované dostatočné množstvo pozornosti, jeho čas bol dostatočne vyplnení rôznymi krúžkami, ktoré ponúkajú školské alebo mimoškolské zariadenia. Dospelí musia dieťa naučiť odolávať tlaku okolia a pomôcť mu nájsť si vhodnú spoločnosť.

Postoj detí voči nelegálnym drogám nie je ovplyvnení len rodinou, skupinou kamarátov ale aj školou, ktorú dieťa navštevuje. Niektoré školské zariadenia sa už na túto cestu preventívneho pôsobenia vydali a v spolupráci s políciou, psychodiagnostickými centrami či občianskymi združeniami realizujú rôzne preventívne aktivity už u detí v predškolskom veku, kedy deti dokážu vnímať a pochopiť veľké množstvo informácii. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky môžu základné školy ďalej využívať pri krátkodobých alebo dlhodobých preventívnych programoch zameraných na prevenciu užívania nelegálnych drog, pričom si samotní žiaci vytvárajú na danú problematiku svoj vlastný názor a sú schopní chápať ich negatívne pôsobenie na fyzickú a psychickú stránku osobnosti. Počas preventívnych aktivít môžu byť deťom predstavené, prostredníctvom drogového kufra, atrapy najznámejších nelegálnych drog a pomôcky na ich aplikáciu. Cieľom preventívnej práce je vytvorenie systému opatrení zameraných na znižovanie, resp. vylúčenie rizika nepriaznivých životných situácii, stavov, procesov, javov pôsobiacich na samotného človeka alebo skupinu.  

 

Tab.1: Prehľad najčastejšie užívaných nelegálnych drog

 

Tab. 2: Stručný prehľad trestných konaní.

 

Opis konania

Právna kvalifikácia

Množstvo zadržanej drogy

Účel

Najvyšší možný trest

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu

§ 171 ods. 1 Trestného zákona

Od 1 do 3 jednorazových dávok

Osobná potreba

Trest odňatia slobody až na 3 roky

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu

§ 171 ods. 2 Trestného zákona

Od 4 do 10 jednorazových dávok

Osobná potreba

Trest odňatia slobody až na 5 rokov

Prechovávanie drog

§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona

Viac ako 10 jednorazových dávok

Nerozhoduje

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Prechovávanie drog

§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona

Nerozhoduje

Pre iného

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Výroba, prevoz, dovoz, vývoz, kúpa, predaj, výmena, zadováženie drog

§ 172 ods. 1 písm. a) až c) Trestného zákona

Nerozhoduje

Nerozhoduje

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

 

Zdroj:

MESTSKÁ POLÍCIA SEREĎ. 2012. Poznaj mestskú políciu. Petit Sereď [online] Publikované december 2012. [citované 04.04.2013]. Dostupné na internete: https://msp.sered.sk/pictures/web/prevencia/brozura_poznaj_mestsku_policiu.pdf.

www.rastamama.sk

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení a doplnení neskorších predpisov. [online] [citované 04.04.2013]. Dostupné na internete: jaspi.justice.gov.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: