Vzťahy a rodina

"Nemám dieťa rád preto, že je poslušné, ale preto, že je to moje dieťa."

                                                                    Rabíndranáth Thákur

 

Trestanie detí telesnými trestami predstavuje integrálu zložku vzťahov medzi deťmi a rodičmi, ktorá je hlboko zakorenená v tradíciách a právnom systéme a určovaná postavením dieťaťa. Tradícia nespochybniteľnej otcovskej autority zasahovala do života detí dlhé roky, či už v každodennom živote prostredníctvom obmedzujúcich zákonov. V starovekom Ríme mal pater familias právo rozhodovať o živote a smrti svojich detí. Otec mohol zabiť alebo opustiť dieťaťa a toto právo sa využívalo pomerne často, ako dokladá história. V stredoveku sa deti mladšie ako 5 rokov nepočítali pri sčítaní obyvateľstva. Zmena spoločenského postavenia pri dosiahnutí veku 5 rokov bola ekvivalentná vstupu do dospelosti.

Veľa rodičov považuje telesné trestanie detí za efektívny a spoločensky prijateľný nástroj výchovy detí, keďže takýto spôsob výchovy zažili sami počas svojho detstva a používajú ho aj ich susadie a známi. Rodičia, ktorí bijú svoje deti, tak zriedka konajú preto, aby ich ponížili alebo im ublížili, ale veri, že telesné tresty pozitívne vplývajú na výchovu a spávanie detí a chránia ich tak pred rôznymi hrozbami a nástrahami. Títo rodičia nepoznajú iný spôsob, ako prejaviť deťom svoju nespokojnosť, a zriedka sa zamýšľajú nad tým, ako sa cítia deti, keď ich bijú alebo trestajú.

Svet sa neprestajne mení. Spoločenské postavenie dieťaťa a príslušné spoločenské a právne normy sa však vyvíjajú oveľa pomalšie ako politické systémy. Len pred niekoľkými desaťročiami sa prvýkrát upriamila pozornosť na význam vývoja v detstve a začali sa objavovať prvé hnutia za práva detí. Nie všade priniesol tento vývoj právne a morálne záruky, ktoré by chránili deti pred násilným správaním dospelých.

 

Zdroj: KANJAK, M. 2007. Ochrana detí pred telesnými trestnami. Kampane na zvýšenie povedomia. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2007. 88 s. ISBN 978-80-89141-12-8

 

Prvoradou úlohou rodičov je venovať deťom svoju pozornosť, vnímať ich problémy, vypočuť si ich a nestavať ich do úzadia ako nepotrebné. Dieťa si k nám buduje dôveru nevyhnutne potrebnú pre jeho ďalší život.

Test č.1: Prejaviť záujem a získať dôveru.pdf

 

Ideálny výchovný štýl je úprimný a čiastočne obmedzujúci. Najlepšie sú teda na tom deti z rodín, kde dostávajú lásku, záujem a pozornosť. Rodičia musia stanoviť pravidlá a pre dieťa predvídateľné prostredie. Čo sa tým konkrétne myslí, je vysvetlené v nasledujúcich príkladoch.

Príklad č.1: Peter je po otcovi tvrdohlavý. Pri strete ich záujmov, stačia maličkosti, napr. nevynesené odpadky, nastáva lavína kriku a niekedy aj fyzického násilia zo strany otca. Otec má svojho syna rád, a preto sa snaží synovi svoje správanie vynahradiť tým, že mu kúpi a povolí všetko. Syn prežíva voči otcovi rôznorodé pocity, ktoré sa prelínajú a má v nich zmätok, a však nie je taký, aby tejto situácie nevyužil. Veľmi rýchlo si totiž uvedomil, že ak bol otec na neho zlý a chce to odčiniť kúpou nejakého darčeka, môže od neho žiadať čo chce a vie, že to aj dostane.

Príklad č.2: Alexander nie je žiadne neviniatko. V televízii a v PC by sa chcel dívať na také programy a videá, ktoré pripadajú jeho rodičom ešte nevhodné. Alexander sa nevie chovať a ani rozprávať s rodičmi, často používa nevhodné a oplzlé výrazy a zvyšuje hlas. Vie však, čo si môže doma môže dovoliť a pokiaľ sú rodičia ochotní rešpektovať jeho správanie. Tieto pravidlá mu poskytujú slobodu v rozumných hraniciach, s čím je spokojný a dáva mu to počit bezpečia.

Ako ste na tom v oblasti zdravých rodinných pravidiel, Vám môže ukázať nasledujúci test.

Test č.2:  Užitočné rodinné pravidlá.pdf

 

Výsledky dobrej výchovy v rodine môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi mimo rodiny. Našťasite to platí aj naopak - nepriaznivé okolnosti života mimo rodiny môžu byť do istej miery vyvážené nedostatkom výchovy v rodine.

Rodičia môžu častokrát používať termíny ako odmietanie vyhýbaním čo znamená, že sa dieťa nevystavuje nebezpečným situáciam, v ktorých by mu ponúkali alkohol alebo drogy; rýchle spôsoby odmietania sa hodia neznámym ľuďom a tam, kde je vhodné situáciu rýchlo ukončiť. Sem patria ignorované ponuky, odmietavé gestá a zruzumiteľné odmietnutie ako "nie" alebo "nechcem"; zdvorilé odmietnutie používajú deti u starších ľudí alebo v situáciach, kedy by predchádzajúce spôsoby odmietnutia nebolo primerané a dostatočne zdvorilé; dôrazné odmietnutie vyžaduje istú dávku obozretnosti a nehodí sa vždy, pretože môže navodiť agresívnu reakciu, často spojenú s fyzickým násilím a kráľovské odmietnutie je zvlášť cenené, ale patrí k zložitejším (napr. "Nefetujem zo zásady", "Ja s fajčením začínať nechcem.").

Test č.3: Dobrá spoločnosť a ochrana pred zlou spoločnosťou.pdf

 

Zdravé sebavedomé dieťa si viac váži seba a svojho zdravia, dokáže odmietnuť a dosahuje skôr svoje životné ciele. Ako posilňujete zdravé sebavedomie dieťaťa sa môžete dozvedieť viac v nasledujúcom teste.

Test č.4: Zdravé sebavedomie.pdf

 

Africké príslovie hovorí: "K výchove dieťaťa je potrebná celá dedina." Dobrá spolupráca medzi dospelými, ktorí sa o dieťa starajú, zvyšuje nádej na úspech a jeho budúci spokojný život.

Test č.5: Spolupráca pri výchove.pdf 

 

Celkové hodnotenie testu

Zapíšte do nasledujúcej tabuľky počty získaných bodov.

Tabuľka Vám na prvý pohľad ukáže, v čom ste silný a v čom máte naopak rezervy. Sústreďte sa na oblasti, v ktorých ste získali najnižší počet bodov, a postupne sa v týchto oblastiach zlepšuje, pretože ide v prvom rade o Vás a Vaše dieťa.

 

Zdroj: NESPOR, K. 2001. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, 2011. 160 s. ISBN 80-7178-515-6

 

Vyhľadávanie

Kontakt

O.Z. Prevenciou proti kriminalite Dolná Streda 853
Dolná Streda
925 63

IČO 42295521
+421 911 922 171
+421 903 782 188

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: